دوره های حضوری آکادمی فاران

دوره های فنی

اساتید حرفه ای/گواهینامه پایان دوره معتبر/همکاری سازمان فنی و حرفه ای

دوره های مدیریتی و مهارتهای ارتباطی

اساتید برجسته /گواهینامه پایان دوره معتبر مشترک با دانشگاههای طرف قرارداد ( دانشگاههای برتر ایران و آلمان )

 

آخرین دوره های حضوری

بازایابی و فروش
  • بازایابی و فروش
  • مدیریت منابع انسانی
  • توسعه مهارتهای فردی
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • دوره های فنی

مقالات

اساتید

مدرک ارائه شده

637

تعداد دانش آموختگان

643

اساتید

26

دوره ارائه شده

48