سپاسگزار خواهیم بود چنانچه سوال یا درخواست خدمات ویژه ای را از تیم آکادمی فاران دارید ، به آدرس ایمیل ما متن مربوطه را ارسال فرمایید :

 

– ایمیل امور ثبت نام و پیگیریهای مربوطه دوره :   coordinator@faranacademy.com و   info@faranacademy.com

-ایمیل مدیریت ، جهت اموری مانند مشاوره امور اجرایی در حوزه تخصص فاران :  f.arezi@faranacademy.com